KUP

FAQ

KONTAKT

Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umowy najmu miejsca sprzedaży w Lepiej Lepiej pomiędzy Najemcą, a Sklepem oraz sprzedaży przedmiotów wystawionych w sklepie stacjonarnym Lepiej Lepiej przez Najemcę. 

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – Lepiej Lepiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Korfantego 2, 40-004 Katowice, NIP 6342999843, REGON 389575182
 2. Sklep – sklep stacjonarny o nazwie Lepiej Lepiej znajdujący się w Katowicach przy al. Korfantego 2,
 3. Stoisko – wyznaczony regał na ubrania dla dorosłych, regał na ubrania dziecięce lub półka w szklanej gablocie zlokalizowany w Sklepie, odpłatnie wynajmowany Najemcy przez Sprzedawcę,
 4. Towar – przedmioty wystawione w Sklepie na sprzedaż przez Najemcę będący jego wyłączną własnością, które muszą być zakupione min. 6 miesięcy przed umieszczeniem ich na Stoisku,
 5. Najemca – osoba fizyczna wynajmująca Stoisko od Sprzedawcy w celu sprzedaży swoich Towarów,
 6. Kupujący – osoba fizyczna kupująca Towary w Sklepie Lepiej Lepiej,
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
 8. Rezerwacja – zawarcie ze Sprzedawcą umowy najmu Stoiska wybranego typu na określony przez Najemcę czas,
 9. Formularz – formularz, za pomocą którego Najemca tworzy listę Towarów, które chce sprzedać za pośrednictwem Sklepu,
 10. Strona Internetowa – strona Sprzedawcy, za pośrednictwem której Najemca może zarezerwować i opłacić Stoisko, znajdująca się pod adresem lepiejlepiej.pl,
 11. Rejestracja – utworzenie konta użytkownika na Stronie Internetowej przy pomocy formularza rejestracyjnego,
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3

Informacje ogólne

 1. Sklep Lepiej Lepiej oferuje wynajem Stoisk, na których Najemca może wystawić na sprzedaż Towary używane. Najemca oświadcza, że Towary te są jego wyłączną własnością, a zakupu dokonał co najmniej 6 miesięcy przed umieszczeniem ich na Stoisku. Towary nie mogą być własnością firmy, ani w żaden inny sposób nie mogą być objęte obowiązkiem naliczania podatku VAT.
 2. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą detaliczną Towaru wystawionego przez Najemców w ich imieniu.
 3. Po zakończeniu okresu sprzedaży wynikającym z Rezerwacji Stoiska przez Najemcę, kwota uzyskana ze sprzedaży jego Towarów zostaje przekazana na wskazane przez niego konto bankowe z uwzględnieniem potrącenia prowizji Sprzedawcy.

§ 4

Warunki wynajmu Stoiska i sprzedaży Towarów

 1. W celu zarezerwowania Stoiska należy:
  1. dokonać Rejestracji na Stronie Internetowej lepiejlepiej.pl, 
  2. zalogować się do Konta w Sklepie,
  3. dokonać Rezerwacji Stoiska poprzez: wybranie typu Stoiska (Regał Senior – na odzież dla dorosłych, Regał Junior – na odzież dla dzieci lub miejsce w Witrynie na biżuterię i akcesoria), zaznaczenie długość czasu wynajmu (dowolna wielokrotność tygodnia) oraz opłacenie online wynajmowanego Stoiska.
 2. Opłata za wynajem Stoiska pobierana jest z góry, za cały okres najmu poprzez płatność online i wynosi 29 zł za tydzień dla Regału Senior, 29 zł za tydzień dla Regału Junior oraz 19 zł za tydzień dla miejsca w Witrynie na biżuterię oraz akcesoria.
 3. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu PayU, który udostępnia następujące formy:
  1. BLIK,
  2. karta płatnicza,
  3. przelew online.
 4. Nie ma możliwości odwołania, zmiany terminu najmu lub typu Stoiska po zakończeniu Rezerwacji.

 5. Najemca nie ma możliwości wyboru konkretnego numeru lub lokalizacji Stoiska. 

 6. Dokonując Rezerwacji Najemca akceptuje niniejszy Regulamin.
 7. Najemca w okresie najmu wystawia na Stoisku Towary na zasadach zgodnych z Regulaminem.
 8. Po dokonaniu Rezerwacji należy wprowadzić Towary poprzez Formularz dodając je pojedynczo w zakładce KONTO wpisując ich nazwę oraz cenę. Podana cena jest ceną brutto sprzedaży i zostanie od niej potrącona 21% marża (zawiera VAT). Uwaga: dodane Towary będą widoczne na stronie po odświeżeniu systemu, które może trwać do 24h.
 9. W dniu rozpoczęcia okresu Rezerwacji Najemca zobowiązany jest dostarczyć Towary do Sklepu do godziny 19:00. Na przyniesione Towary Najemca podpisuje umowę komisu.
 10. Po otrzymaniu od obsługi Sklepu metek należy przyczepić je do przyniesionych Towarów wraz z klipsami antykradzieżowymi i umieścić Towary na wskazanym Stoisku. 
  1. Regał Senior (przeznaczony do sprzedaży odzieży i obuwia dla dorosłych) posiada drążek, na którym może zmieścić się maksymalnie 15 sztuk odzieży oraz dysponuje 4 półkami, które można dodać w ramach potrzeb na Towary leżące. Dodatkowo Najemca ma możliwość zostawienia do 5 sztuk odzieży i/lub obuwia w magazynie Sklepu, które zostaną dołożone do Stoiska w miarę postępów sprzedaży w okresie trwania Rezerwacji.
  2. Regał Junior (przeznaczony do sprzedaży odzieży i obuwia dla dzieci) posiada dwa drążki, na których może się zmieścić maksymalnie 30 sztuk odzieży oraz dysponuje 4 półkami, które można dodać w ramach potrzeb na Towary leżące. Dodatkowo Najemca ma możliwość zostawienia do 10 sztuk odzieży i/lub obuwia w magazynie Sklepu, które zostaną dołożone do Stoiska w miarę postępów sprzedaży w okresie trwania Rezerwacji.
  3. Witryny na biżuterię zostaną udostępnione w najbliższym czasie.
  4. W trakcie trwania okresu Rezerwacji możliwe jest dodawanie oraz donoszenie na Stoisko dodatkowych Towarów.
 11. Obsługa sklepu ma prawo odmowy przyjęcia używanej bielizny, przedmiotów, które są w bardzo złym stanie lub takich, które obrażają określone grupy społeczne, etniczne czy wyznaniowe.
 12. Sprzedaż powierzonych Towarów obsługiwana jest wyłącznie przez obsługę Sklepu. Najemca ma możliwość śledzenia sprzedaży na stronie internetowej.
 13. Najem Stoiska kończy się ostatniego dnia okresu Rezerwacji o godzinie zamknięcia Sklepu. Niesprzedane Towary należy odebrać najpóźniej pół godziny przed zamknięciem, tj. do godziny 19:30 oraz dokonać rozliczenia sprzedaży z obsługą Sklepu.
  1. W przypadku nieodebrania Towarów w terminie naliczana jest opłata za usługę przechowywania w wysokości 5 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień przechowywania.
  2. Maksymalny okres przechowywania wynosi 60 dni. W przypadku nieodebrania niesprzedanych Towarów w tym czasie przechodzą one na własność Sklepu.
 14. Przelew środków wynikających ze sprzedaży Towarów Najemcy zostanie zrealizowany do 14 dni roboczych po dokonaniu rozliczenia sprzedaży. Wypłata odbywa się wyłącznie poprzez przelew bankowy na numer konta podany przez Najemcę podczas Rejestracji.
 15. Sklep zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zabezpieczenia Towaru wystawionego przez Najemcę przed uszkodzeniem lub kradzieżą poprzez stosowanie systemu antykradzieżowego (klipsów oraz bramek przy wyjściu), monitoringu kamer oraz systemu alarmowego.
  1. W związku z funkcjonowaniem powyższych zabezpieczeń Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież Towarów wystawianych przez Najemców.
  2. Sprzedawca posiada ubezpieczenie od pożaru i innych zewnętrznych działań, mogących uszkodzić lub zniszczyć znajdujące się w nim ruchomości (w szczególności towary wystawiane przez Najemców).

 

§ 5

Reklamacja i rękojmia

 1. Umową sprzedaży objęte są towary używane i Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie, przyjmuje do wiadomości, że mogą one zawierać wady ukryte.
 2. Sprzedawca powinien wydać Najemcy Stoisko w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, Najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Reklamację taką należy złożyć osobiście w siedzibie Sklepu lub pisemnie na adres poczty elektronicznej Sklepu w terminie trwania najmu. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wady lub zaproponowania innego, pozbawionego wad, Stoiska w terminie trwającego najmu. 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Lepiej Lepiej sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie utworzenia i utrzymania konta oraz wykonywania umowy najmu i komisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

 

Przewiń do góry

Modzie dajemy nowe życie, ludziom wolność wyboru i wolność od niepotrzebnych przedmiotów. Kupisz u nasz rzeczy dla dorosłych i dzieci, zarówno vintage, popularnych producentów, jak i marek premium, a sprzedasz to, czego nie używasz. Z korzyścią dla środowiska, portfela i siebie.

ZAPRASZAMY DO SKLEPU STACJONARNEGO

pn – sb: 10:00 – 20:00
al. Korfantego 4, 40-004 Katowice

FAQ

Lepiej Lepiej jest miejscem, w którym możesz zarobić na ubraniach, butach i akcesoriach, których już nie nosisz. Oferujemy rzeczy zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Wystarczy, że zarezerwujesz regał poprzez naszą stronę, przyniesiesz rzeczy, a my zajmiemy się resztą. Znajdziemy szczęśliwych nabywców na rzeczy, których nie używasz. Z korzyścią dla środowiska, portfela i Ciebie.

W Lepiej Lepiej możesz wystawić ubrania, buty i dodatki zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka. Cenę ustalasz samodzielnie, a Lepiej Lepiej pobiera 21% marży od sprzedaży, w której zawarty jest już VAT. Jeśli nie wiesz jaką cenę nadać przedmiotowi, zastanów się za ile sam(a) był(a)byś go skłonny(a) kupić :)

Rzeczy, które zostawiasz na sprzedaż muszą być Twoją wyłączną własnością. Ponadto obsługa sklepu ma prawo odmowy przyjęcia używanej bielizny, przedmiotów, które są w bardzo złym stanie lub takich, które obrażają określone grupy społeczne, etniczne czy wyznaniowe.

Prosta sprawa! Zarejestruj się na naszej stronie, wejdź w zakładkę SPRZEDAJ i wybierz rodzaj przestrzeni, jaka Cię interesuje. Możesz zarezerwować więcej niż 1 regał/miejsce w witrynie na raz :) Określ czas, przez który chcesz wystawiać u nas rzeczy (wielokrotność tygodnia)  i opłać rezerwację. Teraz wystarczy tylko przynieść do Lepiej Lepiej rzeczy, którym chcesz dać drugie życie.

Regał Senior (przeznaczony na ubrania oraz obuwie dla dorosłych) oraz Regał Junior (przeznaczony na ubrania oraz obuwie dla dzieci) możesz wynająć za 29 zł/tydzień. Miejsce w witrynie na biżuterię kosztuje 19 zł/tydzień. Pobieramy również 21% marży od sprzedaży powierzonych przedmiotów.

Proces rezerwacji odbywa się poprzez stronę internetową, więc możesz zrobić to w dowolnym miejscu :) Nie ma jednak możliwości opłacenia rezerwacji stacjonarnie, płatność należy wykonać online.

W zakładce KONTO wprowadź przedmioty, które chcesz sprzedać klikając DODAJ PRODUKTY. Wystarczy wpisać nazwę oraz cenę (UWAGA: pamiętaj, że w przypadku sprzedaży odliczymy od tej kwoty 21% marży) dla każdej rzeczy. W dniu rozpoczęcia zarezerwowanego przez Ciebie okresu najmu przyjdź z wprowadzonymi wcześniej na stronie towarami do nas nie później niż o godzinie 19:00.

Nie :) Proces ma być jak najprostszy, więc wystarczy podać nazwę i cenę.

Nie ma możliwości edycji dodanych przedmiotów, ale możesz dodać tę samą rzecz drugi raz, a  tę z błędnymi danymi wykreślimy z protokołu przyjęcia, w dniu rozpoczęcia sprzedaży.

Rzeczy mogą być wystawione na regale najwcześniej w dniu rozpoczęcia najmu. Prosimy o przynoszenie produktów nie później niż godzinę przed zamknięciem sklepu.

Zapewniamy klipsy antykradzieżowe, metki i wieszaki. W przypadku biżuterii oferujemy zamykane gablotki.

Tak. Wystarczy wpisać kolejne produkty do formularza dostępnego na naszej stronie w zakładce KONTO. Prosimy o poinformowanie obsługi sklepu o donoszonym towarze.

Tak, chcemy aby każdy klient miał możliwość wygodnych zakupów. Dużo lepiej sprzedają się rzeczy z regałów, które nie są przeładowane :) Liczba wieszaków i półek na poszczególnym stoisku sprzedażowym jest podana w zakładce SPRZEDAJ. Dodatkowo oferujemy możliwość zostawienia kilku przedmiotów w magazynie, które będą dokładane w miarę sprzedaży z danego stoiska. Ta informacja również dostępna jest w zakładce SPRZEDAJ oraz w regulaminie sklepu.

Dodawane przedmioty widoczne są do 24 godzin po ich wprowadzeniu. Wynika to z konstrukcji naszego systemu. Jeśli nie widzisz ich po upływie doby, bardzo prosimy o informację.

Po rozpoczęciu najmu, możliwość sprawdzenia aktualnej sprzedaży jest dostępna w zakładce KONTO na stronie Lepiej Lepiej. Aktualizujemy stan sprzedaży co kilka minut, więc jesteś zawsze na bieżąco

Tak, po rozpoczęciu najmu do okresu jego zakończenia istnieje możliwość przedłużenia. Jeśli w terminie wypadającym bezpośrednio po zakończeniu Twojego najmu wszystkie stoiska są zajęte, przedłużenie możliwe jest jedynie w późniejszym okresie. W takim wypadku produkty należy odebrać w dniu zakończenia najmu, a następnie, w dniu rozpoczęcia przedłużenia, ponownie je przynieść do sklepu.

Przedmioty, których nie udało się sprzedać należy odebrać w dniu zakończenia okresu rezerwacji stoiska sprzedażowego najpóźniej godzinę przed zamknięciem sklepu. Podpisanie protokołu odbioru stanowi rozliczenie sprzedaży.

Za każdy rozpoczęty dzień przechowywania Twoich przedmiotów pobieramy opłatę w wysokości 5 zł.

Rezerwując stoisko sprzedażowe w zakładce SPRZEDAJ widoczny jest kalendarz, który pokazuje dostępne terminy rezerwacji.

Po opłaceniu rezerwacji niestety nie ma możliwości zmiany daty. Uprzejmie prosimy o przemyślane wybory terminu najmu.

Nie, nasz system przydziela regały. Pracownicy Lepiej Lepiej nie mają możliwości zmiany przydzielonego regału.

Podpisanie protokołu odbioru niesprzedanych rzeczy stanowi rozliczenie sprzedaży. Wypłata środków następuje do 14 dni roboczych po jego dokonaniu. Uwaga: w przypadku sprzedania się wszystkich przedmiotów najemcy również należy osobiście stawić się, by rozliczyć sprzedaż.

Jeśli chcesz rozliczyć sprzedaż dla dotychczasowej rezerwacji, musisz przyjść do sklepu w celu podpisania odbioru. Następnie przyjmiemy przedmioty ponownie na stan i konieczne będzie przyczepienie nowych metek. Jeśli chcesz kontynuować rezerwację bez rozliczenia dotychczasowej sprzedaży, żadna akcja nie jest wymagana z Twojej strony :)

napisz
odpowiemy

napisz.
odpowiemy

KUP

FAQ

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.